จริงหรือเปล่าที่คนจะจนหรือจะรวยเป็นเพราะกรรมเก่า

คำถาม : คนจนคนรวยเป็นเพราะกรรมเก่า จริงหรือไม่ คำตอบนี้ ได้รับการตอบโดย หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ผลจากกรรมเก่าเป็นพื้นฐานให้เกิดกรรมใหม่ และเป็นพื้นฐานให้ได้รับผลจากทั้งกรรมเก่าและใหม่ คนเราเมื่อทำความดี เช่น ให้ทานมามาก ผลเกิดมาก็เกิดมาในพื้นฐานที่มีโภคทรัพย์รับรองอยู่ และถ้าปฏิบัติศีล เจริญภาวนาบ่อย ๆ อยู่ใกล้บัณฑิตบ่อย ๆ ในทางธรรมนะ แล้วผลก็จะกลายเป็นคนมีปัญญาด้วย ปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรม คนเราเมื่อมีทรัพย์ มีปัญญา จะรวยต่อมั๊ย รวยต่อ จะไม่จน แต่คนเราแม้จะรวยทรัพย์ก็ดี หรือจะจนก็ดี ถ้าอับปัญญาก็จบกัน…

รู้ความต้องการของลูกค้าด้วยแบบสอบถาม

การจะผลิตสินค้าสักชิ้นหรือสร้างบริการสักอย่างหนึ่ง ลูกค้าถือเป็นตัวแปรสำคัญที่สุดของกระบวนการนี้ เพราะไม่ว่าจะผลิตอะไรออกมา สิ่งนั้นก็ควรจะเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการเพื่อจะได้สามารถขายและสร้างกำไรให้กับองค์กร แต่เราจะรู้ความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร แบบสอบถามถือเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่จะมาช่วยตอบโจทย์นี้ได้ ซึ่งจากการสำรวจทางพฤติกรรมศาสตร์พบว่า เกือบ 80 เปอร์เซ็นต์ ของการรวบรวมข้อมูลมักใช้วิธีการทำแบบสอบถาม เนื่องจากลงทุนน้อยและค่อนข้างประหยัดเวลากว่าวิธีอื่นๆ แต่หากใช้เครื่องมือชนิดนี้ไม่ถูกต้องก็เหมือนเป็นการเสียแรงเปล่าได้เช่นกัน นี่คือเทคนิคง่ายๆ ที่จะช่วยให้แบบสอบถามของเรามีคุณค่าและสามารถนำข้อมูลนั้นไปใช้วิเคราะห์ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราอยากรู้อะไร ก่อนที่จะทำแบบสอบถาม เราควรถามตัวเองให้ชัดก่อนว่าอยากรู้และอยากได้อะไรจากการทำแบบสอบถาม ก่อนที่จะทำแบบสอบถาม เราควรถามตัวเองให้ชัดก่อนว่าอยากรู้และอยากได้อะไรจากการทำแบบสอบถาม ซึ่งคำถามในแบบสอบถามก็ควรชัดเจนเพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งตรงกับ จุดปรสงค์แรกที่เราตั้งเป้าไว้้ เช่น ทำแบบสอบถามเพื่อหาว่าคนกลุ่มไหนมีแนวโน้มจะป็นลูกค้านอนาคตเพื่อจะได้สร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าเหล่านั้น เราก็ควรใช้คำถามที่แบ่งกลุ่มคนให้ได้ก่อนว่าเป็นเพศชายหรือหญิง มีอายุในช่วงเท่าไร ทำอาชีพและมีไลฟ์สไตล์อย่างไร ก่อนที่จะลงไปถามถึงความชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซึ่งคำถามเหล่านี้จะช่วยให้คััดกลุ่มคนที่น่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราออกมาได้…