ขั้นตอนในการขอ อย. ต้องทำอย่างไรบ้าง

เมื่อผู้ผลิตตัดสินใจที่จะผลิตอาหารที่อยู่ในข่ายต้องขออนุญาตจาก อย. สิ่งแรกที่ต้องทำคือ ต้องศึกษาและปรึกษาผู้รู้ให้ทราบถึงวิธีการ หลักฐาน และเงื่อนไขที่เกี่ยวกับสถานที่ผลิต ผู้เกี่ยวข้องกับการผลิต และการขอเลข อย. จากนั้นจึงวางแผนการดำเนินงานก่อนหลังให้เหมาะสมดังนี้ 1. เตรียมสถานที่ผลิตให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตรงตามเงื่อนไขที่จะอนุญาตได้ ในกรณีที่เป็นโรงงาน ให้ยื่นคำขอเพื่อรับใบอนุญาตผลิตก่อนยื่นขอรับเลข อย. 2. ส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ 3. กรอกรายละเอียดในคำขอให้ถูกต้องสมบูรณ์ 4. เตรียมเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาให้ถูกต้องครบถ้วน 5. จัดทำรูปแบบฉลากที่จะใช้จริง โดยมีรายละเอียดตามข้อกำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องประกาศฯว่าด้วยเรื่องฉลาก ทั้งนี้ยังไม่ต้องพิมพ์ฉลากจริงออกมา 6. ยื่นคำขอ รายงานผลตรวจวิเคราะห์…

จะเปิดร้านแต่ไม่รู้ว่าจะเช่าหรือจะซื้อขาดดี ลองมาดูข้อดีข้อเสียกันทางนี้

ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งของการเลือกทำเลที่ตั้งก็คือ การตัดสินใจซื้อร้านนั้นมาเป็นกรรมสิทธิ์ของธุรกิจโดยเด็ดขาด หรือจะใช้วิธีการเช่าโดยทำสัญญาเป็นช่วงระยะเวลาตามที่ตกลงกันไว้ ไม่มีคำตอบแน่ชัดว่า การซื้อหรือการเช่าจะดีกว่ากันอย่างแน่นอนตายตัว เพราะการตัดสินใจในประเด็นการซื้อหรือเช่านี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับประเภทของกิจการ เงินทุนที่มี และการปรับตัวของธุรกิจในอนาคต ทั้งการซื้อและการเช่าต่างก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไป ดังต่อไปนี้ ข้อดีของการซื้อ 1. มีกรรมสิทธิ์ในร้านของกิจการโดยสมบูรณ์ ไม่ต้องพะวงกับการหมดอายุสัญญาเช่า 2. สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการตกแต่งร้านตามใจชอบ และคุ้มค่ากับการลงทุนอย่างเต็มที่ ผู้ประกอบการไม่ต้องห่วงว่าลงทุนไปแล้วผู้ให้เช่าอาจไม่ต่อสัญญา ซึ่งจะทำให้การลงทุนตกแต่งสูญเปล่า เพราะผู้เช่าจะไม่สามารถรื้อถอนออกมาได้ 3. ถ้าทำเลนั้นเจริญขึ้นในอนาคตจะเท่ากับว่าสินทรัพย์ของกิจการมีมูลค่าสูงขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงให้แก่กิจการยิ่งขึ้น 4. ค่าเสื่อมราคาอาคารสามารถเป็นค่าใช้จ่ายใช้หักภาษีได้ ทำให้กิจการเสียภาษีน้อยลง 5. ร้านและที่ดินเป็นสินทรัพย์ที่สามารถใช้ค้ำประกันเงินกู้ยืมได้ ข้อเสียของการซื้อ 1.…