วิธีหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับธุรกิจนำเข้า

การดำเนินธุรกิจทุกวันนี้หากจะขายสินค้า หรือให้บริการเฉพาะในประเทศคงจะยังไม่เพียงพอต่อการหารายได้หรือแสวงหากำไร ซึ่งทำให้เราต้องนำเข้าสินค้าจากประเทศต่างๆ เข้ามา อาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าสินค้าถูกกว่า หรืออาจจะเป็นสินค้าที่ยังไม่มีในประเทศไทย หรืออาจจะเพราะสาเหตุประเทศไทยมีสินค้านี้แล้ว แต่ขาดสินค้านี้ขาดตลาดอยู่ เป้นต้น ซึ่งธุรกิจในประเทศไทยมีการส่งสินค้าออกไปขายยังต่างประเทศค่อนข้างมาก แต่ก็มีการนำเข้าสินค้าหรือบริการจากต่างประเทศไม่น้อยเช่นเดียวกัน การนำสินค้าหรือบริการจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยทำให้ผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยต้องจ่ายเงินไปต่างประเทศที่มีผลทางประมวลรัษฎากรกำหนดให้ผู้จ่ายเงินไปต่างประเทศต้องมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย การจ่ายเงินได้ให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยแต่ได้รับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) (3) (4) (5) หรือ (6) ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นเสียภาษี โดยให้ผู้จ่ายหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายตามอัตราภาษีเงินได้สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลแล้วนำส่งอำเภอท้องที่พร้อมกับยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกำหนดภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมินนั้น สรุปการหักภาษี ณ ที่จ่าย…