TPP หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิก

หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement : TPP) เป็นความตกลงพันธมิตรด้านการค้าข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของ 4 ชาติ คือ สิงคโปร์, นิวซีแลนด์, บรูไน และชิลี ในปี 2548 เริ่มจากความตกลงด้านการค้า เพื่อหาทางรวมกลุ่มด้านเศรษฐกิจ แต่ต่อมาได้เติบโตขึ้นมาเป็นกลุ่ม 12 ชาติที่มาจาก 3 กลุ่มของข้อตกลงการค้าเสรีแอตแลนติกเหนือมีสหรัฐ, เม็กซิโก, ญี่ปุ่น, ออสเตรเลีย, เปรู,…