ข้อมูลประเทศเวียดนามเพื่อใช้วิเคราะห์ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 จุดแข็ง

– การเมืองมีเสถียรภาพ นโยบายต่างๆ ได้รับการสานต่ออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งเสริมและการลงทุนจากต่างประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นรัฐ บาลยังรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน และนำไปปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมขึ้นอยู่เสมอๆ และหากกฎหมายใหม่ทำให้นักลงทุนได้สิทธิประโยชน์ที่ลดลงจากที่เคยได้รับแล้ว นักลงทุนยังสามารถที่จะเลือกใช้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายเดิมได้
– ประชากร มีคุณภาพและกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ค่าจ้างแรงงาน ต่ำและประชากรที่อยู่ในวัยทำงานสูงถึงร้อยละ 54 ของจำนวน ประชากรทั้งหมด
– มีทรัพยากรธรรมชาติมาก ชายฝั่งทะเลระยะทางยาวถึง 3,260 กิโลเมตร อุดมไปด้วยอาหาร ทะเลน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ
– นักลงทุนจะได้รับยกเว้นภาษีเป็นเวลา 4 ปี นับจากปีที่มีกำไร และเสียภาษีในอัตรากึ่งหนึ่งของอัตราภาษีที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเวลา 7 ปี หลังจากนั้นเสียภาษีในอัตราที่ได้รับการส่งเสริมจนถึงปีที่ 15 แล้วจึงเสียภาษีในอัตราปรกติร้อยละ 25 ตั้งแต่ปีที่ 16 เป็นต้นไป

วิธีการทำอาชีพอิสระ

จุดอ่อน

– กฎหมายฉบับต่างๆ ของประเทศเวียดนามยังขาดความชัดเจน และต้องอาศัยการตีความ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐเองใน
– ระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่ยังไม่พร้อมและเพียงพอ โดยเฉพาะกระแสไฟฟ้า ที่ปรากฏว่าในปัจจุบันมีการขาดแคลนอยู่บ่อยครั้ง
– ต้นทุน การลงทุนทั้งที่ดินและค่าเช่าสำนักงานอยู่ในอัตราที่สูงมาก โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่และเมืองใหม่
– ประเทศเวียดนามมีลักษณะที่แคบและยาว ประกอบกับการคมนาคม ขนส่ง ยังไม่สะดวก อาจจะเป็นผลทำให้ต้นทุนโลจิสติกส์สูงและใช้เวลานานรวมทั้งทำให้เกิดความแตกต่างกันมากในด้านสังคม วิถีชีวิตระหว่างภาคต่างๆ โดยเฉพาะทางเหนือและทางใต้

โอกาส

– เป็นตลาดขนาดใหญ่และมีศักยภาพ เนื่องจากเวียดนามมีประชากรมากถึง 86.6 ล้านคน และอำนาจซื้อของชาวเวียดนามก็มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
– ประชาชนมีพฤติกรรมในการจับจ่ายใช้สอยตามความพอใจสูงกว่าความต้องการพื้นฐานมากขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคให้ความสนใจกับสินค้าที่มีคุณภาพ และทันสมัยมากขึ้น
– ความหลากหลายของสินค้าในตลาดเวียดนามยังมีน้อย แสดงให้เห็นถึงช่องทางในการประกอบธุรกิจ และการลงทุน
– ค่าแรงงานถูก โดยเฉลี่ยค่าจ้างแรงงานอยู่ระหว่างเดือนละ 50-62 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 1,750-2,170 บาท) เนื่องจากประชากรเวียดนามมีมาก ส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน ประกอบกับชาวเวียดนามมีลักษณะเด่นด้านความขยัน และความอดทน
– เวียดนามมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนต่างประเทศ และการส่งออก ในประเทศมากขึ้น ซึ่งความต้องการนำเข้าว ัตถุดิบ สินค้าในปริมาณ สูง จึงมีการจ้างงานและมีรายได้มากขึ้นส่งผลให้ความต้องการบริโภคสินค้าในประเทศมากขึ้น
– เวียดนามเป็นประเทศเปิดใหม่ และมีมรดกโลก ถึง 4 แห่ง เป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว จากต่างประเทศ กอปรกับทางเวียดนามพยายามส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณนักท่องเที่ยวมากขึ้นทุกๆ ปี ส่งผลต่ออุตสาหกรรม ต่อเนื่องอื่นๆ ตามมา

ที่มา : ศูนย์บริการข้อมูลการค้าการลงทุน จังหวัดเชียงใหม่