ข้อมูลการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ของประเทศสมาชิกอาเซียน

ประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสูงที่สุด 5 อันดับ

จากข้อมูลการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Inflow Foreign Direct Investment) พบว่า ในปี 2553 ประเทศสมาชิกอาเซียน ที่มีมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสูงที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซียและไทย ตามลำดับ โดยแต่ละประเทศมีแหล่งที่มาของเงินลงทุน FDI (Foreign Direct Investment by Region/Country) ดังนี้

อันดับ 1 ประเทศสิงคโปร์

จากข้อมูลของ  Singapore Department of Statistics พบว่า ในปี 2553 การลงทุนของต่างชาติ ในสิงคโปร์ มีมูลค่ารวมกว่า 497,830.21 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ โดยประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนในสิงคโปร์สูงที่สุด คือ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนในสิงคโปร์ 49,017.5 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาคือ ญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักร ซึ่งมีมูลค่าการลงทุน 43,409.4 และ 40,273.8 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ

โดยสาขาธุรกิจที่ต่างชาติ เข้าไปลงทุนในสิงคโปร์ มากที่สุดอันดับ 1 คือ สาขาธุรกิจการเงินและการประกันภัย มีมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศ 212,373 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ อันดับ 2 คือ สาขาการผลิต มีมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศ 105,301 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐและอันดับ 3 สาขาการก่อสร้าง มีมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศ 88,408 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ที่มา: Singapore Department of Statistics

อันดับ 2 มาเลเซีย

ประเทศมาเลเซีย เป็นประเทศหนึ่งสมาชิกกลุ่มประชาคมอาเซียนซึ่งมีมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสูงเป็นอันดับ 2 ของอาเซียนในปี 2553 เป็นรองเพียงประเทศสิงคโปร์ โดยในปี 2553 ประเทศมาเลเซีย มีมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศกว่า 28,092.06 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยที่ประเทศเข้าไปลงทุนในมาเลเซียสูงที่สุด อันดับ 1 คือ เดนมาร์ก มีมูลค่าการลงทุนในมาเลเซีย 14,046 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ อันดับ 2 คือ ฝรั่งเศส มีมูลค่าการลงทุนในมาเลเซีย 2,370 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และอันดับ 3 คือ ประเทศลักเซมเบิร์ก มีมูลค่าการลงทุนในมาเลเซีย 2,314 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

วิธีการทำอาชีพอิสระ

ธุรกิจที่ชาวต่างชาติสนใจลงทุนในประเทศมาเลเซีย เป็นอันดับ 1 คือ ธุรกิจการผลิต มีมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสูงถึง 17,990 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ อันดับ 2 คือ ธุรกิจการเงินและการประกันภัย มีมูลค่าการลงทุน 3,090 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และอันดับ 3 คือ ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง มีมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศ 2,918 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ที่มา: Bank Negara Malaysia (สืบค้นโดยใช้ฐานข้อมูล CEIC)

อันดับ 3 ประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศอินโดนีเซีย เป็นประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน ที่มีมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติสูงสุด เป็นอันดับ 3 หรือกว่า 10,446.96 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ โดยประเทศที่เข้าไปลงทุนในอินโดนีเซียมากที่สุด เป็นอันดับ 1 คือ ประเทศสิงคโปร์ มีมูลค่าการลงทุนในอินโดนีเซีย 3,830 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ อันดับ 2 คือ ประเทศญี่ปุ่น มีมูลค่าการลงทุน 1,099 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และอันดับที่ 3 คือ หมู่เกาะบริติชเวอร์จิ้น มีมูลค่าการลงทุนในอินโดนีเซีย 930 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ  ที่เหลือเป็นประเทศอื่นๆ กว่า 80 ประเทศ

สำหรับธุรกิจที่ต่างชาติ เข้าไปลงทุนในอินโดนีเซีย มากที่สุด 3 อันดับแรก มีดังนี้ อันดับ 1 ได้แก่ ธุรกิจการคมนาคมและการขนส่ง ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศกว่า 5,072.12 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ อันดับ 2 คือ ธุรกิจการทำเหมืองแร่ มีมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 2,200.54 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และอันดับ 3 คือ ธุรกิจการผลิตไฟฟ้าก๊าซและน้ำประปา ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 1,428.61 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ที่มา: Investment Coordinated Board (สืบค้นโดยใช้ฐานข้อมูล CEIC)

อันดับ 4 ประเทศไทย

ในปี 2553 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย มีมูลค่ารวมกว่า 9,689 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ โดยประเทศที่เข้ามาลงทุนในไทยสูงที่สุด เป็นอันดับ 1 คือ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนในไทย 3,572 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ รองลงมาคือ สิงคโปร์และสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนในไทยกว่า 928.2 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และ 748 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลำดับ ที่เหลือเป็นประเทศอื่นๆ อีกกว่า 50 ประเทศ

สาขาธุรกิจที่ต่างชาติ นิยมเข้ามาลงทุนในประเทศไทย มากที่สุดในประเทศไทย 3 อันดับแรก มีดังนี้ อันดับ 1 คือ ธุรกิจสาขาอุตสาหกรรมการผลิต มีมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 5,075 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ อันดับ 2 คือ สาขาธุรกิจการเงินและการประกันภัย มีมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศ 2,332 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และธุรกิจรถยนต์ รถพ่วงและอุปกรณ์ มีมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 1,356 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (สืบค้นโดยใช้ฐานข้อมูล CEIC) และ Danang Investment Promotion Center

อันดับ 5 ประเทศเวียดนาม

ในปี 2553 ประเทศเวียดนาม มีมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศรวม 2,409 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ สูงสุดเป็นอันดับ 3 โดยในปี 2553 ประเทศที่เข้ามาลงทุนในเวียดนามสูงที่สุด อันดับ 1 คือ บริติชเวสท์อินดิส์ มีมูลค่าการลงทุนในเวียดนาม 2,379.34 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ อันดับ 2 เดนมาร์ก มีมูลค่าการลงทุนในเวียดนาม 13 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และอันดับ 3 อิตาลี มีมูลค่าการลงทุนในเวียดนาม 6.41 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ส่วนธุรกิจที่ต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศเวียดนามมากที่สุด คือ ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งมีมูลค่าเงินทุนในปี 2554 กว่า 2,939.2 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีมูลค่าเงินลงทุนในเวียดนาม 1,201 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และ ธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง มีมูลค่าเงินลงทุนในเวียดนาม 202 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ที่มา : Bank Negara Malaysia (สืบค้นโดยใช้ฐานข้อมูล CEIC) และ Danang Investment Promotion Center

ตารางแสดงประเทศต้นกำเนิดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ สูงสุด 5 อันดับแรก ปี 2553

อันดับ

ประเทศแหล่งเงินทุน

อันดับ 1

อันดับ 2

อันดับ 3

อันดับ 4

อันดับ 5

1st สิงคโปร์

เนเธอร์แลนด์

ญี่ปุ่น

สหราชอาณาจักร

อินเดีย

สวิตเซอร์แลนด์

2nd มาเลเซีย

เดนมาร์ก

ฝรั่งเศส

ลักเซมเบิร์ก

สวิตเซอร์แลนด์

สหราชอาณาจักร

3rdอินโดนีเซีย

สิงคโปร์

ญี่ปุ่น

หมู่เกาะบริติชเวอร์จิ้น

สหรัฐอเมริกา

เนเธอร์แลนด์

4th ไทย

ญี่ปุ่น

สิงคโปร์

สหรัฐอเมริกา

จีน

เนเธอร์แลนด์

5th เวียดนาม

บริติชเวสท์อินดิส์

เดนมาร์ก

อิลาลี

ลักเซมเบิร์ก

มาเก๊า

ผู้วิเคราะห์ : นางสาวกีรติ ทวีทรัพย์  6 สิงหาคม 2555