จุดแข็งและจุดอ่อนทางด้านเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียน