• การจัดการข้ามวัฒนธรรมใน AEC

  ความแตกต่างในด้านแนวคิดเกี่ยวกับการเมืองการปกครองย่อมส่งผลต่อแนวคิดและนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับการค้าและการลงทุนที่อาจจะแตกต่างกัน ทำให้ตกลงกันได้ไม่ง่ายนัก ในด้านศาสนาและภาษาก็มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ และอื่นๆและภาษาของชาติต่างๆ ก็มีความแตกต่างหลากหลายแต่ภาษากลางของอาเซียนคือ ภาษาอังกฤษ ซึ่งประเทศที่มีความได้เปรียบในด้านการใช้ภาษาอังกฤษคือ มาเลเซีย สิงคโปร์และฟิลิปปินส์ส่วนประเทศเวียดนามและกัมพูชานั้นก็พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว มีการเปิดโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมากมายและคนเวียดนามและกัมพูชาก็ลงทุนไปกับการเรียนภาษาอังกฤษและขยันพัฒนาทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่องเพราะรู้ว่าโอกาสที่จะได้งานดี เงินเดือนสูงขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ส่วนประเทศไทยดูเหมือนจะยังขยับตัวช้ากว่าคนอื่น โดยในภาพรวมทักษะภาษาอังกฤษของคนไทยยังต้องพัฒนาอีกมากเพื่อให้ทัดเทียมกับเพื่อนบ้าน ในการจัดการข้ามวัฒนธรรมให้ประสบความสำเร็จนั้น สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่นอกเหนือไปจากภาษาที่ใช้ติดต่อกันก็คือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนชาติอื่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพิจารณากลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองและการดำเนินธุรกิจร่วมกันหรือระหว่างกัน…

 • วิชาชีพท่องเที่ยว กับ AEC

  การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ประเทศไทย ในฐานะผู้ประสานงาน (Country Coordinator) สาขาการท่องเที่ยว โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจดำเนินการตามพันธะข้อตกลงระหว่างประเทศและแผนการรวมกลุ่มเศรษฐกิจสาขาการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ได้จัดทำข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition arrangement on Tourism Professionals : ASEAN…

 • ธุรกิจสปาไทยเตรียมรับ AEC เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

  แม้ว่า สปาไทย จะเป็นที่ต้องการของตลาดโลก และอยู่ในระดับผู้นำของโลกด้านธุรกิจดังกล่าว เนื่องจากสปาไทยมีจุดเด่นในด้านคุณภาพ มาตรฐาน บุคลากรผลิตภัณฑ์ การออกแบบดีไซน์ รวมถึงการบริหารจัดการด้วยเป็นศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ มีความโดดเด่นในความเป็นไทยที่ไม่เหมือนใคร แต่ถึงกระนั้นธุรกิจนี้ ก็ยังต้องพัฒนาในทุกๆด้านให้มีความพร้อมมากขึ้น เพื่อรองรับตลาดที่จะเติบโตขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือAEC ในปี 2558 ที่จะต้องแข่งขันกันภายในตลาดอย่างเสรีเมื่อมีการเปิดAECขึ้นอย่างเป็นทางการ นางภัททิราพร…

 • ASEAN Single Window ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน

  อาเซียนอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (ASEAN Single Window: ASW) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการอานวยความสะดวกทำงการค้าและการเคลื่อนย้ายสินค้า โ ดยการเชื่อมโยงระบบข้อมูลแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ใช้ อาทิ ผู้ประกอบธุรกรรมทำงเศรษฐกิจ และผู้ให้บริการด้านขนส่งและโลจิสติกส์ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการพัฒนา ASW โดยการวางรากฐานเพื่อทำงให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างระบบการปฏิบัติงาน และระหว่างระบบข้อมูลสารสนเทศ (inter-operability และ inter-connectivity)…

 • สปป.ลาว น้องใหม่ WTO ลำดับที่ 158 หนุนโอกาสไทยเชื่อม สปป.ลาว สู่สากล

  ประเด็นสำคัญ •    สปป.ลาว เป็นประเทศล่าสุดใน ASEAN ที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิก WTO อย่างเป็นทางการในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 นี้ ช่วยขยายโอกาสทางการค้าและดึงดูดต่างชาติเข้ามาลงทุนใน สปป.ลาว เพิ่มขึ้น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตสดใสไม่ต่ำกว่าร้อยละ 8 อย่างต่อเนื่อง •  …

 • ข้อมูลประเทศพม่า เพื่อใช้วิเคราะห์ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  จุดแข็ง – ประเทศพม่ามีทรัพยากรจำนวนมากและมีคุณภาพ เช่น แร่ โลหะ อัญมณี ทรัพยากรทางทะเล ไม้เนื้อแข็งและไม้สัก ส่งผลให้พม่ามีความได้เปรียบด้านปัจจัย การผลิต – สภาพภูมิประเทศ และอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเกษตรกรรม หากได้รับการพัฒนาที่ดีจะสามารถให้ผลผลิตต่อพื้นที่ ในปริมาณ ที่สูง – พม่ามีที่ตั้ง…

 • เปิดข้อกีดกันการค้าของประเทศในอาเซียน แข่งงัดมาตรการรับ AEC ปี 2558

  ยิ่งเข้าใกล้ปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่สมาชิกตกลงเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในด้านสินค้าต้องเคลื่อนไหวอย่างเสรีและไม่มีภาษี แต่สมาชิกพยายามหามาตรการ สร้างกำแพงออกมาขวางกั้นเพื่อปกป้อง ผู้ผลิตภายในประเทศ นางพิรมล เจริญเผ่า อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า หลายประเทศในอาเซียนนำมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (NTMs) มาใช้เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในของตัวเอง ซึ่งที่ประชุมอาเซียนกำหนดให้สมาชิกนำมาตรการดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้สมาชิกรับทราบโดยทั่วกัน มาตรการที่สมาชิกอาเซียนนำมาใช้ โดยในส่วนของกัมพูชา…

 • ข้อมูลรายได้ต่อหัว,สัดส่วนอายุ,โครงสร้างประชากรใน AEC

  ข้อมูลเรื่องโครงสร้างประชากร, รายได้ต่อหัว, อายุ ของคนใน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากในการวางแผนการตลาดแลการลงทุน ประชากรใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีประชากร รวมกันกว่า 600 ล้านคน หรือคิดเป็น 10% ของประชากรทั้งโลก โดยประเทศใน AEC ที่มีประชากรมากสุดคือ…

 • แรงงานพม่าในไทย เมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  ชาติที่เกี่ยวข้องกับบ้านเราในภาคธุรกิจมากที่สุดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นคือพม่า หรือ สหภาพเมียนมาร์ ที่ปัจจุบันมีแรงงานนับล้านคน ทั้งที่ถูกและไม่ถูกกฎหมายอาศัยอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจจนบางพื้นที่ถูกเรียกกันเล่นๆ ว่าเป็นจังหวัดใหม่ของพม่าไปเสียแล้ว แน่นอนว่า ประเด็นเหล่านี้หากมองในมุมความมั่นคงของชาติถือว่าเป็นเรื่องล่อแหลมมากเพราะในจำนวนแรงงานเหล่านี้ มีไม่น้อยที่ไม่สามารถระบุสัญชาติหรืออัตลักษณ์ส่วนบุคคลได้ ทำให้คนกลุ่มนี้หากก่ออาชญากรรมแล้วการจะติดตามจับกุมมาดำเนินคดีจะเป็นไปได้ยากมาก เนื่องจากไม่มีเอกสารใดๆ ของทางการที่บันทึกประวัติไว้เลย วันนี้สกู๊ปหน้า 5 จะพาไปรับฟังข้อคิดเห็นในด้านความมั่นคงจากหลายภาคส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนว่าพวกเขามีความกังวลอย่างไร หรือมองเห็นอะไรหลังจากผ่านวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 นี้ไปแล้วบ้าง…

 • ความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวที ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

  การจัดอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศต่างๆ 59 ประเทศทั่วโลกในปีนี้พบว่า ความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยลดลงจากอันดับที่ 27 เมื่อปีที่แล้วและอันดับที่ 26 เมื่อปี2553 ลงมาอยู่ที่อันดับที่ 30 เนื่องจากไทยมีปัญหาการพัฒนาประเทศในหลายด้าน ส่งผลให้อันดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยลดลง 4 ด้าน คือประสิทธิภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านการทำงานของรัฐบาล ด้านธุรกิจ และโครงการสร้างพื้นฐาน จากรายงาน…