• ข้อมูลประเทศเวียดนามเพื่อใช้วิเคราะห์ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   จุดแข็ง – การเมืองมีเสถียรภาพ นโยบายต่างๆ ได้รับการสานต่ออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งเสริมและการลงทุนจากต่างประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นรัฐ บาลยังรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน และนำไปปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมขึ้นอยู่เสมอๆ และหากกฎหมายใหม่ทำให้นักลงทุนได้สิทธิประโยชน์ที่ลดลงจากที่เคยได้รับแล้ว นักลงทุนยังสามารถที่จะเลือกใช้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายเดิมได้ – ประชากร มีคุณภาพและกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ค่าจ้างแรงงาน ต่ำและประชากรที่อยู่ในวัยทำงานสูงถึงร้อยละ 54 ของจำนวน…

 • ข้อมูลประเทศอินโดนีเซียเพื่อใช้วิเคราะห์ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  การวิเคราะห์ในภาพรวมถึงศักยภาพด้านการลงทุนของอินโดนีเซียในจุดแข็ง/จุดอ่อน/โอกาส/อุปสรรคในการลงทุน มีข้อสรุปดังนี้ 1) จุดแข็ง –  เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอาเซียนด้วยกัน โดยมีประชากร มากถึง 240 ล้านคน หรือเกือบร้อยละ 50 ของประชากรทั้งหมดในอาเซียนที่มีประชากรรวม 560 ล้านคน –  มีท่าเรือขนาดใหญ่กระจายอยู่ทั่วไปและการขนส่ง สินค้าทางเรือใช้เวลา 5-7…

 • ข้อมูลประเทศสิงคโปร์เพื่อใช้วิเคราะห์ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  จุดแข็ง – นโยบายการค้าตลาดเสรี ไม่มีการเรียกเก็บภาษีนำเข้า (ยกเว้นสินค้า 4 รายการ คือ 1. เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ 2. บุหรี่และยาสูบ 3. น้ำมันปิโตรเลียม และ 4. รถยนต์/รถจักรยานยนต์) มีแต่การเก็บภาษีสินค้าและบริการ (Goods…

 • ข้อมูลประเทศบรูไน เพื่อใช้วิเคราะห์ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  จุดแข็ง – บรูไนเป็นประเทศที่มีกำลังซื้อสูง และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการเติบโตของภาคที่มิใช่น้ำมัน โดยเฉพาะภาคการค้าปลีกและการค้าส่ง การก่อสร้าง และการขนส่ง คมนาคมจะเป็นตัวส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไป และรัฐ บาลพยายามที่จะผลักดันให้มีโครงการต่างๆ เกิดขึ้น – รัฐบาลบรูไนส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยเฉพาะตามแผนพัฒนาฉบับที่ 8 เน้นการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม –…

 • ข้อมูลประเทศฟิลิปปินส์เพื่อใช้วิเคราะห์ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  จุดแข็ง –  มีแรงงาน ที่มีความรู้ด้าน IT จำนวน มาก ทำให้ฟิลิปปินส์สามารถพัฒนาและส่งออก สินค้า IT ในระยะเวลาอันสั้น –  ประชากร ค่อนประเทศมีความรู้ ภาษาอังกฤษ แต่จุดแข็งนี้เริ่มลดลงในปัจจุบัน คนที่ไม่รู้ภาษา อังกฤษมีเพิ่มขึ้น และผู้ที่รู้ก็ใช้อย่างไม่ถูกต้องนัก …

 • ข้อมูลประเทศไทยเพื่อใช้วิเคราะห์ใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่เน้นการทำเกษตรกรรม และมีสินค้าเกษตรมากพอที่จะทำการส่งออกไปยัง AEC โดยมีการส่งออกสินค้าจำพวก ยางพารา, น้ำตาลทราย, ข้าว เป็นจำนวนมาก และยังมีสินค้าประเภทอุตสาหกรรรมที่ส่งออกเป็นอันดับต้นๆของอาเซียนด้วยเช่น อุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์และส่วนประกอบ จุดแข็ง -ไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลายด้าน เช่น ยานยนต และอิเล็กทรอนิกส์ หากมีการลงทุนหรือวิจัยก็อาจจะต่อยอดจากประเทศไทยที่มีโรงงานผลิตตั้งอยู่แล้ว…

 • ธงชาติประเทศฟิลิปปินส์

    ความเป็นมาของธงชาติ  ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์    (Republic of the Philippines) จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของธงชาติประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นั้น  ในช่วงตั้งแต่คริสต์ทศวรรษที่ 1960 ได้มีปรากฏถึงการพัฒนาของธงชาติประเทศฟิลิปปินส์ว่ามีต้นกำเนิดมาจากธงประจำกองกำลังของผู้นำในสมาคมคาติปูนัน  ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์กรปฏิวัติโดยมีจุดมุ่งหมายในการต่อต้านอำนาจทางการปกครองของประเทศสเปน  และทำการชี้นำการปฏิวัติประเทศฟิลิปปินส์  แต่ถึงอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถมีข้อสรุปได้ว่าธงประจำกองกำลังเหล่านี้  สมควรที่จะถือเป็นต้นกำเนินของธงชาติฟิลิปปินส์หรือไม่อย่างไร  โดยที่ธงแบบแรกของสมาคมคาติปูนันนั้น  เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดง และมีตัวอักษร “…

 • ธงชาติประเทศอินโดนีเซีย

    ความเป็นมาของธงชาติประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย : Republik Indonesia) สำหรับธงชาติประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย หรือ ซังเมราห์ปูติห์ (ในภาษาชวาแปลว่า ธงแดงขาว) ถือได้ว่าเป็นธงชาติที่มีต้นแบบมาจากธงแห่งอาณาจักรมัชปาหิตโดยธงใช้เป็นธงเรืออันยิ่งใหญ่ ภายในช่วงเวลาแห่งคริสต์ศตวรรษที่ 13 ปัจจุบันนี้ใช้เป็นธงที่ถูกชักขึ้นที่หน้าหัวเรือรบ ด้วยเหตุนี้ประวัติความเป็นมาของธงชาติประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียกล่าวว่า ที่มาของสีแดงและสีขาวในธงชาติประเทศอินโดนีเซียนั้น เชื่อกันว่ามาจากสีธงของอาณาจักรมัชปาหิต ซึ่งเป็นอาณาจักรชวาโบราณในสมัยคริสต์ศตวรรษที่…

 • ธงชาติประเทศไทย

    ความเป็นมาของธงชาติราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สำหรับธงชาติไทยนั้นตามประวัติศาสตร์แล้วเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ปรากฏเป็นที่ชัดเจน  แต่หลักฐานบางส่วนเท่าพบได้นั้นสื่อให้เชื่อว่า  ธงชาติไทยน่าจะเกิดขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  เนื่องจากในหนังสือจดหมายเหตุของประเทศฝรั่งนั้นได้กล่าวไว้ว่า  เมื่อวันที่ 3 กันยายน ปีพ.ศ. 2223  เรือรบ เลอรโวตร์  ของประเทศฝรั่งเศส  ได้นำเรือเข้ามาถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเจริญพระราชไมตรีและทำการค้า …

 • AEC

  ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ มีอะไรบ้าง ประวัติอาเซียน และ AEC กฎบัตรอาเซียน มีอะไรบ้าง AEC Blueprint มีอะไรบ้าง AEC คืออะไร อาเซียนคืออะไร CLMV คือกลุ่มประเทศอะไร และสินค้าอะไรที่คนไทยทำตลาดได้บ้าง จุดแข็งและจุดอ่อนทางด้านเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียน…