AEC

จุดแข็งและจุดอ่อนประเทศลาว

สำหรับบทความนี้ก็จะขอกล่าวถึงจุดแข็งและจุดอ่อนประเทศลาวว่ามีอย่างไร ไว้ให้ผู้สนใจที่จะไปลงทุนประเทศลาวได้ลองอ่านดู เพื่อเป็นความรู้กันดูก่อน มาเริ่มกันได้เลยครับ

จุดแข็งประเทศลาว

– ทำเลที่ตั้ง ของประเทศลาวตั้งอยู่ท่ามกลางประเทศเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัว และ มีพรหมแดนติดกับจีน ( 1,500 ล้านคน) ไทย (65 ล้านคน) เวียดนาม (83 ล้านคน) และกัมพูชา (13 ล้านคน) เฉพาะรอยตะเข็บบริเวณชายแดนมีประชากร ประมาณ 200 ล้านคน เป็นตลาดขนาดใหญ่ จึงมีความได้เปรียบเป็นประตูสู่จีน เวียดนาม และไทย
– เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ทางด้านชีวภาพ ด้านพลังงาน ไฟฟ้า และทรัพยากรธรรมชาติ เหมาะแก่การเป็นฐานการผลิต ด้านอุตสาหกรรม ในอนาคต
– เป็นแหล่งแรงงาน ราคา ถูก จึงเหมาะสำหรับเป็นฐานการผลิต ให้แก่ประเทศอื่นๆ
– ลาวได้รับสิทธิพิเศษทางการค้า (MFN ) จากสหรัฐ อเมริกา และได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีศุลกากร (GSP) จากสหรัฐอเมริกาและยุโรป
– ลาวได้รับสถานะ Normal Trade Relations (NTR) จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่งผลให้การส่งออก สินค้าของลาวไปสหรัฐฯ มีภาษีลดลง อาทิ สิ่งทอ ไหม ภาษีลดลงจาก ร้อยละ 90 เหลือร้อยละ 0.8 สินค้าหัตถกรรมจากร้อยละ 45 – 60 เหลือร้อยละ 0
– เนื่องจากลาวเป็น 1 ใน 10 ประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก จึงทำให้ลาวได้รับการช่วยเหลือจากต่างประเทศในหลายๆ ด้าน
– ประเทศต่างๆ ให้ทุนทางด้านการศึกษาแก่ สปป.ลาว จำนวนมาก (เนื่องจากมองว่าเป็นประเทศที่ยากจนและด้อยโอกาส) จึงทำให้ประชากรมีความรู้ทางด้านภาษาที่หลากหลายกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้
– ทางด้านเศรษฐกิจสินค้าจากไทยยังคงได้รับความนิยมจากประเทศลาว เพราะความใกล้ชิดการรับข้อมูลข่าวสารที่มีภาษาคล้ายกัน ดังนั้นหากสินค้าที่ดีมีคุณภาพก็จะได้รับความเชื่อถือจนกลายมาเป็นคู่ค้าทางเศรษฐกิจที่สาคัญ
– ทางด้านธูรกิจนั้น ธุรกิจที่น่าจับตามองยังคงเน้นหนักในกลุ่มการเงิน การธนาคาร ประกันภัย การประกันสุขภาพ และอสังหาริมทรัพย์
– ทางด้านภาษานั้น ก็จะมีวัฒนธรรมการสื่อสารที่ค่อนข้างได้เปรียบ ซึ่งเราสามารถสื่อสารกันได้โดยไม่ต้องใช้ล่าม ในจุดนี้เราได้เปรียบประเทศอื่นอย่างมาก โอกาสมากกว่าชาติอื่น

จุดอ่อนประเทศลาว

– พื้นที่ ของ สปป. ลาว ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบสูง และเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเล (Land Lock) จึงทำให้การคมนาคม ขนส่ง ไม่สะดวก
– เงินกีบของลาวขาดเสถียรภาพ (แกว่งขึ้น- ลง) ทำให้ยากต่อการวางแผนด้านการตลาดและการลงทุน
– ข้อกฎหมายต่าง ๆ ของ สปป. ลาว เป็นกฎหมายเชิงคุ้มครองมากกว่าเชิงส่งเสริม และขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย จึงทำให้ไม่คล่องตัวต่อการลงทุน
– ขาดระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการวางแผน และขาดระบบการจัดการที่ดี
– ขาดแคลนสาธารณูปโภคพื้นฐาน และไม่มีการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
– แรงงานส่วนใหญ่ของลาวเป็นแรงงานไร้ฝีมือ
– ภาพลักษณ์ของลาวในสายตานักธุรกิจ และนักลงทุนต่างชาติไม่ดี โดยนักลงทุนส่วนใหญ่มองว่าตลาดลาวมีขนาดเล็ก และมีกำลังซื้อต่ำ
– โครงสร้างพื้นฐานของประเทศยังไม่ได้รับการพัฒนา จึงไม่ให้ความสนใจที่จะเข้าไปลงทุนในลาวมากนัก