• ข้อมูลการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ของประเทศสมาชิกอาเซียน

  ประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสูงที่สุด 5 อันดับ จากข้อมูลการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Inflow Foreign Direct Investment) พบว่า ในปี 2553 ประเทศสมาชิกอาเซียน ที่มีมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสูงที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม…

 • ผลวิเคราะห์อุตสาหกรรมไทย มั่นใจศักยภาพแข่งขันรับอาเซียน

  นายสมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผย ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในภาคอุตสาหกรรม ดังนี้ จากการวิเคราะห์ถึงศักยภาพของประเทศไทย พบว่ามีจุดแข็งที่สำคัญได้แก่ 1. ประเทศไทยมีแรงงานที่มีทักษะฝีมือเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ 2. มีวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีศักยภาพ ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ และมีผลผลิตที่หลากหลาย เช่น ข้าว…

 • ลักษณะการบริโภค และทัศนคติต่อสินค้าไทยของชาวเวียดนาม

  การที่เวียดนามเปิดประเทศได้ทำให้ผู้ประกอบการจากต่างชาติเข้ามาลงทุนค้าขายในเวียดนามเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่สำรวจวิถีชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของชาวเวียดนาม กลับพบว่า แม้สภาพสังคมสิ่งแวดล้อมในเมืองใหญ่ๆ อย่างเช่น โฮจิมินห์ ซิตี้ หรือฮานอย จะมีความทันสมัยมากขึ้น แต่ก็ยังมีชาวเวียดนามจำนวนมาก ก็ยังมีวิถีชีวิตและคงวัฒนธรรมดั้งเดิมอยู่ เช่น วัฒนธรรมการกิน ที่ยังพบเห็นร้านน้ำชา กาแฟ เรียงรายเป็นจำนวนมากตามสองข้างทาง ทั้งในย่านชุมชนเมืองหรือแม้แต่ออกไปในชนบท ร้านอาหารต่างชาติในเมือง ก็มีให้เห็นไม่มากนัก…

 • ธงชาติประเทศเวียดนาม

    ความเป็นมาของธงชาติ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) สำหรับธงชาติประเทศเวียดนามนั้น ได้มีปรากฏหลักฐานครั้งในประวัติศาสตร์โบราณ ในช่วง พ.ศ .2593 วีรสตรีตระกูลจึงสองพี่น้องได้มีการใช้ธงสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านในการปกครองของจักรวรรดิ์ประเทศจีนในราชวงศ์ฮั่น และในช่วงพุทธศตวรรษที่ 24 จักรพรรดิยาลองได้ทรงสถาปนาราชวงศ์เหวียน และได้ทรงเลือกใช้ธงพื้นสีเหลืองเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของจักรวรรดิเวียดนามในปีพ.ศ. 2345 –…

 • สินค้าขายดีในอาเซียน มีอะไรบ้าง

  ดังที่ทราบกันดีว่า จุดมุ่งหมายหลักของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว เปิดให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการ การลงทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน ประกอบด้วย นักธุรกิจทั้งในกิจการขนาดใหญ่และขนาดเล็ก จะมีตลาดค้าขายใหญ่ขึ้น จากเคยขายให้กับคนไทย65 ล้านคน จะเพิ่มเป็น 590 ล้านคน ในขณะที่ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์จากโอกาสในการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่หลากหลายและมีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสมรวมถึงการได้รับความคุ้มครองการบริโภคเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการบริโภคสินค้าบริการข้ามพรมแดน จากความร่วมมือของหน่วยงานที่รับผิดชอบในอาเซียน แน่นอนว่า…

 • เครดิตบูโรคืออะไร และวิธีเช็คเครดิตบูโรของตัวเองอย่างง่ายๆ

    สำหรับในบทความนี้ ผมก็จะขอไขข้อสงสัยเกี่ยวกับศัพท์ทางการเงิน ที่เรามักจะได้ยินอยู่บ่อยๆ ซึ่งศัพท์คำนี้ก็คือ เครดิตบูโร ซึ่งท่านที่จะกำลังจะไปสมัครบัตรเครดิต หรือบัตรกดเงินสด หรือขอสินเชื่อทางธุรกิจ ก็จะต้องมาทำความรู้จักกับคำว่าเครดิตบูโรกันก่อนนะครับ เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะไปสมัคร เราจะได้ไม่ต้องได้ยินคำว่า “คุณสมัครไม่ผ่าน ติดเครดิตบูโรนะครับ” แล้วก็กลับบ้านมือเปล่า เอาหล่ะครับ มาเริ่มกันเลยครับ ข้อมูลทั่วๆ ไปเกี่ยวกับเครดิตบูโร…

 • โอกาสและอุปสรรคของอุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาด AEC

  ประเทศไทยมีศักยภาพการแข่งขันสูงซึ่งสามารถพิจารณาได้จากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ – ปัจจัยด้านการผลิต (Factor Conditions) ในแง่ของวัตถุดิบ ไทยมีวัตถุดิบเป็นจานวนมากทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความหลากหลาย ส่วนประเทศในอาเซียนที่มีศักยภาพด้านวัตถุใกล้เคียงกับไทย ได้แก่ เวียดนาม และอินโดนีเซีย ส่วนประเทศอื่นๆ เช่น พม่า แม้จะมีวัตถุดิบจานวนมากแต่คุณภาพยังต้องอาศัยเวลาในการยกระดับไปสู่มาตรฐาน ในแง่ของต้นทุนแรงงาน…

 • AEC ต้องไม่ละเลยทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

  AEC จำเป็นที่จะต้องคานึงถึงประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย เพราะประเทศสมาชิกแต่ละประเทศต่างมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็น ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ความเข้มงวดและความยืดหยุ่นของนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รูปแบบการค้าที่ประเทศสมาชิกจะนาเข้าหรือส่งออกสุทธิทรัพยากรธรรมชาติและสินค้าอื่นๆที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการผลิต ความเข้มข้นในการใช้ปัจจัยการผลิต และความสามารถในการทดแทนกันได้ของปัจจัยการผลิตต่างๆ พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนอีกทั้งทัศนคติของประชาชนในประเทศที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ซึ่งสามารถวัดเป็นมูลค่าได้จากความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)และประเด็นอื่นๆอีกมากมาย ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างปัจจัยสาคัญบางประการที่อาจทาให้ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศสมาชิก เพราะโดยหลักการแล้วเราจะต้องนาเอาต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้ามาคิดคานวณเป็นส่วนหนึ่งของผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยเสมอ นั่นก็คือผลกระทบต่อกรีนจีดีพี (Green GDP) หรือผลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหักด้วยต้น ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม…

 • ประเมินสถานการณ์ SMEs ไทย ภายใต้การเข้าสู่ AEC

  การพัฒนาเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืนในอนาคตนั้น รัฐบาลจำเป็นต้องให้ความสำคัญมากกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม หรือที่เรียกว่าSMEs (SMEs) ของไทย ให้แข่งขันกับนานาอารยประเทศได้ ผมได้ลองหาข้อมูลเกี่ยวกับ SMEsไทยที่เชื่อว่า หลายท่านผู้อ่านอาจจะยังไม่ทราบและเป็น ข้อมูลSMEsที่น่าสนใจ จากข้อมูลล่าสุด ภาครัฐได้จัดหมวดให้SMEsครอบคลุม ประเภทธุรกิจ 4 กิจการสำคัญ คือ (1) กิจการการผลิต…

 • ทำไมถึงต้องมี AEC

  สำหรับคำถามแรกที่หลายๆ คนอาจจะยังคงตั้งคำถามว่า ทำไมจะต้องศึกษาเรื่องอาเซียน ทำไมจะต้องเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียนสำคัญอย่างไร อาเซียนถือได้ว่าเป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีความสำคัญที่สุดต่อไทยในทุกๆ ด้าน ในด้านเศรษฐกิจ ตัวเลขชัดเจน ไทยค้าขายกับประเทศอาเซียนมากที่สุด ขณะนี้อาเซียนเป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย การลงทุนกำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่า ขณะนี้ต่างชาติที่มาลงทุนในไทยมากที่สุด คือ ยุโรปและญี่ปุ่น แต่ประเทศในอาเซียนก็มาลงทุนในไทยมากขึ้นเรื่อยๆประเทศไทยก็ไปลงทุนในอาเซียนมากขึ้นในด้านการเมืองความมั่นคง อาเซียนเกิดขึ้นมาได้ เนื่องจากเหตุผลทางด้านการเมืองความมั่นคง…